Reklamačný poriadok / Formulár

Úvodné ustanovenie reklamačného poriadku

 • Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode je : 
  HouseGarden s.r.o., Odbojárov 678, 955 01 Tovarníky
 • Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).
 • Tento Reklamačný poriadok ( ďalej iba "RP" ) upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
 • Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.
 • Po prevzatí tovaru si na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom alebo telefonicky.
 • Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.
 • Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.
 • Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať: a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb, b) výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca, c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý.
 • Reklamácia sa vzťahuje na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru alebo počas jeho používania.
 • Reklamácia sa nevzťahuje na farebné odchýlky produktov k obrázkom na internete alebo v tlači a vyblednutie materiálov používaním (napr. výplet, poťahy).
 • Nárok na uplatnenie reklamácie u predajcu zaniká nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu ( ak nie je vydaný záručný list, faktúra slúži ako záručný list ), neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, uplynutím záručnej doby tovaru, mechanickým poškodením tovaru spôsobených kupujúcim, nedborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými na území SR, poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, neodborným zásahom, poškodením pri vlastnej doprave, poškodení ohňom alebo iným zásahom vyššej moci, zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
  

Postup vybavovania reklamácií

 • V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, alebo vyplnením reklamačného formulára.
 • Z reklamácie musia byť zrejmé najmä tieto náležitosti:
  - kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu)
  - spôsob reklamácie
  - dátum podania reklamácie
  - priložený doklad o kúpe tovaru
  - podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom
 • Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti, bude považovaná za neoprávnenú.
 • V prípade podania reklamácie písomne alebo vyplnením reklamačného formulára Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.
 • Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.
 • Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
  - pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa)
  - pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie
  - pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa.
 • Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.
 • Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

Reklamačný formulár - housegarden.sk