Odstúpenie od zmluvy / Formulár

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Ako spoločnosť dbáme na kvalitu našich produktov, ktoré ste si objednali. Vyvíjame všetko úsilie preto, aby Váš nákup bol čo najrýchlejší a nebol sprevádzaný inými komplikáciami, ktoré limitujú ich užívanie Vami ako zákazníkom. No čo robiť, ak predsa uvedená situácia nastane? Podrobné reklamačné postupy nájdete v sekcii Obchodných podmienok, s ktorými ste ako zákazník vyjadrili súhlas. Nižšie uvedené rady v žiadnom prípade nenahrádzajú VOP internetového obchodu www.housegarden.sk.

Tu uvedené informácie a postupy sú v plnom súlade s VOP prípadne dopĺňajú postupy a procesy obchodného vzťahu.

Objednaný tovar / výrobok nie je podľa Vašich predstáv

  • V zmysle ustanovenia §7 a nasl. Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v znení neskorších predpisov máte právo v lehote 14 dní odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Lehota 14 kalendárnych dní (nie pracovných) sa počíta dňom nasledujúcim po doručení tovaru kupujúcemu, pričom za zachovanie lehoty sa počíta deň, kedy kupujúci písomne oznámil predávajúcemu svoju vôľu odstúpiť od zmluvy.
  • V takomto prípade musíte výrobok vrátiť predajcovi neporušený, podľa povahy a charakteru tovaru v pôvodnom obale spoločne s dodanou príslušnou dokumentáciou. Uvedené sa nevzťahuje v prípade, ak bol výrobok používaný, bolo s ním neodborne manipulované, bol neodborne rozobratý prípadne boli poškodené ochranné pečate (ak výrobok je takto zabezpečený).
  • Vrátenie tovaru bez udania dôvodu nie je možné, ak tento bol vyhotovený podľa požiadaviek zákazníka na mieru, alebo objednávateľom je podnikateľský subjekt (alebo obdobnému subjektu s prideleným IČO) a objednávka bola realizovaná pre výkon jeho podnikateľskej činnosti.
  • V prípade, že vraciate výrobok v inom ako pôvodnom spotrebiteľskom balení, nekompletný alebo poškodený (zavinené vinou kupujúceho), v zmysle ustanovenia § 457, §458 a nasl. Zákona č. 60/1964 Zb. (Občiansky zákonník v platnom znení) je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením výrobku do pôvodného stavu. Súčasne nakoľko v zmysle § 10 ods. 4 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
  • Ako zákazníkovi Vám dávame možnosť odstúpenia od zmluvy, resp. zrušenia objednávky aj pred jeho samotnou expedíciou. V takomto prípade zašlite písomné oznámenie o prejavení takejto vôle na e-mail info@housegarden.sk. Telefonické zrušenie objednávky pred jej expedíciou nie je možné. V prípade, že objednaný tovar už bol zaplatený, uvedená suma Vám bude vrátená na účet uvedený vo Vašom písomnom oznámení. Predávajúci si vyhradzuje právo kontroly účtu na vrátenie peňazí a to prostredníctvom kontaktov uvedených vo Vašej objednávke.
  • Vrátenie poskytnutej platby (úhrady kúpnej ceny), Vám bude zaslaná na účet uvedený v písomnom oznámení o odstúpení od zmluvy a po doručení objednaného tovaru na adresu centrály HouseGarden s.r.o., Odbojárov 678, 955 01 Tovarníky a to bezodkladne, maximálne do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru bez závad.